Kako postati član Centra za lični razvoj i savetovanje Kesejić

Osnovne odredbe o članstvu u Udruženju Centar za lični razvoj i savetovanje Kesejić

Član Udruženja Centra za lični razvoj može biti svako pravno lice ili punoletno fizičko lice koje prihvata ciljeve Udruženja, način ostvarivanja tih ciljeva, Statut Udruženja i podnese prijavu za učlanjenje (PRISTUPNICU) sa traženim podacima i fotografijom. Pravno lice kao člana Udruženja Centra za lični razvoj predstavlja jedan ovlašćeni predstavnik.

Prijem u članstvo i istupanje iz članstva Centara za lični razvoj i savetovanje Kesejić

Članstvo u Udruženju Centar za lični razvoj može prestati zbog nepoštovanja odredaba Statuta Udruženja ili narušavanja ugleda Udruženja. Odluku o prestanku članstva donosi rukovodstvo Udruženja Centra za lični razvoj, na obrazloženi predlog nekog od članova Udruženja.

Član Udruženja Centra za lični razvoj i savetovanje Kesejić ima pravo:

 • da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • da neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 • da bira i bude biran u organe Udruženja;
 • da bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja;
 • da ostvari sve BENEFITE predviđene u okviru članstva.

Član Udruženja Centra za lični razvoj i savetovanje Kesejić je dužan:

 • da u skladu sa interesovanjema učestvuje u aktivnostima Udruženja;
 • da prihvaćene zadatke obavlja savesno i u skladu sa najvišim stepenom poslovnog i profesionalnog bontona;
 • da poštuje Statut i druge akte Udruženja;
 • da redovno plaća članarinu;
 • da obavlja druge poslove koje mu poveri rukovodstvo Udruženja.

Uputstvo za uplatu članarine:

Članarina za Centar za lični razvoj i savetovanje Kesejić se uplaćuje pre prijema u članstvo i važi za period za koji ste se opredelili, počevši od dana izvršene uplate.

Uplata članarine za pravna i fizička lica se vrši po izdatom predračunu na dinarski račun Udruženja Centra za lični razvoj i savetovanje Kesejić 205-0000000256688-10 otvorenog kod Komercijalna banka AD Beograd. Opcija plaćanja je 5 dana od dana izdavanja predračuna. Posle izvršene uplate članu Udruženja se izdaje račun.

Moguć je prijem i članova iz inostranstva uplatom po izdatom predračunu na devizni račun Udruženja Centra za lični razvoj i savetovanje Kesejić koji će uskoro biti otvoren kod Komercijalna banka AD Beograd.

Članarina se može uplaćivati i gotovinski.

Procedura za učlanjenje:

 • Ispravno popuniti PRISTUPNICU koja se šalje zajedno sa CV i fotografijom (za fizička lica), opisom poslovanja fotografijom nosioca, logom, dodatnim fotografijama ili videima (za pravna lica), na Email: office@centarzalicnirazvoj.com;
 • Izdavanje predračuna za plaćanje godišnje ili mesečne članarine licu koje je dostavilo pristupnicu;
 • Izdavanje računa licu koje je uplatilo godišnju članarinu;
 • Upis lica u evidenciju članova Udruženja Centar za lični razvoj i savetovanje Kesejić

Preuzmi PRISPUTPNICU ovde!